QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

Queen Jadwiga's Knights

HOME

 

No. 1, July 2003

Jadwiga Królowa Polski

 

Prof. Jadwiga Krzyżaniakowa

 

Wkrótce po śmierci Ludwika Andegaweńskiego króla Węgier i Polski jego córka Maria, która miała dziedziczyć Królestwo Polskie, została powołana na tron węgierski. Panowie polscy, niechętni dalszej unii personalnej z Węgrami i Zygmuntowi Luksemburskiemu, zażądali od królowej matki, aby przysłała do Polski Jadwigę. Targi z królową Elżbietą trwały dwa lata i dopiero groźba, że Polacy wybiorą innego króla (Siemowita IV ks. mazowieckiego) skłoniły królową Elżbietę do wysłania Jadwigi do Polski. Jesienią 1384 r. niespełna 11-letnia Jadwiga przybyła do Krakowa. 16. października w katedrze wawelskiej została koronowana na króla Polski i uznana za przyrodzoną panią królestwa. W pierwszych latach w imieniu królowej rządzili panowie polscy. Oni też skłonili królową matkę i Jadwigę do zerwania dziecięcych ślubów z Wilhelmem Habsburgiem i poślubienia Jagiełły Wielkiego Księcia Litwy. W 1385 roku, gdy w Krakowie przebywał  Wilhelm i bez powodzenia starał się o dopełnienie małżeństwa, panowie polscy i węgierscy, 14. sierpnia podpisali w Krewie umowę, na mocy której Wielki Książę Jagiełło, w zamian za rękę Jadwigi i polską koronę, zobowiązał się między innymi przyjąć wraz z całym swym narodem chrzest w obrządku rzymskim, odzyskać utracone przez Polskę ziemie, oraz wszystkie swe ziemie litewskie i ruskie włączyć (applicare) do Królestwa Polskiego. Akt ten, zwany później unią krewską, zmienił nie tylko dzieje Polski, ale całej Europy środkowo – wschodniej. 18. lutego 1386 odbył się ślub Jadwigi i Jagiełły, który na chrzcie (15. lutego) przyjął imię Władysław, a 4. marca został koronowany na króla Polski. Rozpoczął się okres współrządów Jadwigi i Jagiełły.) Król i królowa mieli własne dwory i kancelarie, ale po koronacji Jagiełło przejął dawną kancelarię Jadwigi i wielką pieczęć koronną. Jednak Jadwiga, jako przyrodzona pani królestwa i najwyższa księżna Litwy, od początku brała czynny udział w polityce. W 1387 roku Jadwiga na czele wojsk i w otoczeniu panów polskich przybyła na Ruś halicką, przejęła ją od starostów węgierskich i włączyła do Królestwa. Wystawiła też szereg dokumentów potwierdzających i poszerzających przywileje ziemi lwowskiej i przemyskiej. Jadwiga skutecznie łagodziła konflikty między Krakowem a Wilnem, między Jagiełłą, a jego bratem Skirgiełłą, a następnie Witoldem. Jednak w 1398 roku, gdy Witold zbytnio się usamodzielnił marząc o koronie litewskiej, Jadwiga, jako królowa Polski i najwyższa księżna Litwy, wystąpiła w obronie interesów Królestwa i utrzymania związku Litwy z Polską.) Jadwiga odegrała także znaczącą rolę w konflikcie z ks. Władysławem Opolczykiem, który zastawił zakonowi krzyżackiemu zamek Złotoryję, ziemie dobrzyńską i Kujawy. Prowadziła też bezskutecznie rozmowy z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen w sprawie zwrotu tych ziem Królestwu. Ogromną rolę odegrała Jadwiga w wewnętrznej integracji Królestwa i w rozwoju kultury. Dwór królowej stał się ważnym ośrodkiem kultury dworskiej, oraz życia intelektualnego i religijnego. Podobnie jak na innych dworach europejskich, urządzano tu wielkie uczty, którym towarzyszyła muzyka i tańce, odbywały się turnieje rycerskie. Najbliższe otoczenie królowej stanowiło jednak grono międzynarodowych uczonych, prawników i teologów, propagatorów reformy Kościoła zarówno w duchu koncyliaryzmu jak i szeroko rozumianej "devotio moderna". Byli wśród nich Maciej z Sandomierza, później z protekcji królowej biskup przemyski, Mikołaj z Gorzkowa, profesor w Pradze i Krakowie, później biskup wileński, Bartłomiej z Jasła, Mikołaj Wigand, Stanisław ze Skarbimierza, organizatorzy i pierwsi profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego. Jej bliskim współpracownikiem był biskup krakowski, padewski doktor dekretów Piotr Wysz. Jadwiga zatrudniała pisarzy i iluminatorów, posiadała też własną bibliotekę. Dla niej spisano Psałterz Floriański, a praski profesor teologii dedykował jej traktat „De vita completativa et activa”. Wyrazem jej troski o chrystianizację Litwy i uświetnienie Kościoła w Polsce były dary dla katedry wileńskiej, a także przekazanie w 1397 roku znacznych sum na utworzenie kolegium dla Litwinów w Pradze. Podejmowała też wraz z królem starania o odnowienie uniwersytetu w Krakowie i utworzenie na nim wydziału teologii. Bogate dary otrzymała od Jadwigi katedra krakowska i inne kościoły i klasztory. Znana też była wielka i głęboka religijność Jadwigi, która stawia ją w rzędzie wielkich mistyczek XIV wieku, Brygidy szwedzkiej, Katarzyny ze Sieny, Doroty z Montawów. W 1399 roku królowa spodziewała się długo oczekiwanego potomka, dziedzica wielkiej monarchii jagiellońskiej. 22. czerwca urodziła córkę Elżbietę Bonifację, która zmarła 13. lipca, a wkrótce – 17. lipca zmarła królowa. Pochowana została w katedrze wawelskiej wśród płaczu całego narodu, gdyż, jak zapisano w Kalendarzu Katedralnym krakowskim „była niestrudzoną pomnożycielką kultu Bożego, opiekunką Kościoła, sługą sprawiedliwości, towarzyszką wszystkich cnót, pokorną i łaskawą matką sierot, a według powszechnego przekonania nie widziano wówczas w świecie podobnego jej człowieka z królewskiego rodu”. Rychło po śmierci królowej zaczął się rozwijać jej kult głoszony przez bliskich jej profesorów krakowskich, żywy w kręgach dworu i Katedry Krakowskiej. Już w 1426 roku arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec powołał komisję dla zbadania cudów doznanych za jej wstawiennictwem. Protokół został przedłożony Stolicy Apostolskiej dla wszczęcia postępowania kanonizacyjnego. Proces ten dobiegł końca dopiero w 1997 roku, gdy Jadwiga, pani Korony, Litwy i Rusi, została wyniesiona na ołtarze jako pierwsza święta w panteonie koronowanych władców Polski.

 

Copyright The Queen Jadwiga Foundation

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia