QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

Rocznica koronacji

Zbliża się kolejna rocznica koronacji naszej ukochanej Jadwigi na Króla Korony Polskiej. To brzemienne w skutki wydarzenie przyniosło Koronie Polskiej bardzo znaczący prestiż i swego rodzaju wskazanie słowiańskiego posłannictwa wśród narodów świata tak bardzo wyraziście odczytywanego przez romantycznych poetów, w tym szczególnie Słowackiego wieszczącego Słowianina Polaka na papieskim tronie. Można różnie odnosić się do wizji romantycznych proroctw jednakże nie można nie dostrzegać pewnego okruchu zbieżności poetyckiej metaforyki ze splotem naukowo roztrząsanych historycznych faktów. Papież Słowianin, Polak to dzisiaj historyczy fakt, którego nasze pokolenie doświadczało w amoku czasu dogorywania komunistycznej bestii i zdradzieckiego epizodu okrągłostołowych wynaturzeń. Dzisiaj my walczący w tamtym czasie z upiorem leninowskiego widziadła, maltretowani przez zomowskich pachołków reżimowej machiny, zagazowywni i usuwani z miejsc pracy, wypędzeni z kraju, opluwani i pogardzani, po transformacji zsemityzowanej korowskiej hipokrytycznej ułudy wolności wciąż walczymy o obnażenie prawdy o tym okresie fabrykowania wolności z okrągłostołowych kantów. Pamiętny dzień wyboru kardynała Wojtyły na Papieża już wtedy odczytywaliśmy poprzez wersy poezji Słowackiego oczekując najpierw na tak bardzo głęboko spowite w zakamarkach historyzmu pamięci spotkanie ze studentami krakowskich uczelni na Skałce, a później chłonąc całym swym jestestwem potęgujące nadzieję na zmartchwywstanie Korony Polskiej słowa Papieża na placu zwycięstwa „Niechaj zstąpi Duch Twój...” Być może nie bez znaczenia był też zupełnie spontanicznie przez nas przedsięwzięty wyjazd do Częstochowy na spotkanie z Papieżem Słowianinem Polakiem tuż przed wypędzeniem nas z kraju przez okrągłostołowego semickiego okupanta. Australijska katorga i oczekiwanie. Czy mogliśmy żywić jeszcze jakąkolwiek nadzieję widząc jak na naszych oczach rozgrywa się dramat słowiańskiego polskiego narodu pędzonego jadem przewrotnej nienawistnej semickiej retoryki michnikowskiej opluwarki w szpony zdradzieckiej niewoli. Być może to wypędzenie było zrządzeniem Opatrzności gdyż teraz z perspektywy przejść australijskiego piekła możemy bardziej wyraźnie dojrzeć potworności zniewolenia i semickiej okupacji. Dopero w australijskiej scenerii semickiego zbestwienia i rasistowskiej w stosunku do rasy słowiańskiej pogardy i poniżania odnajdujemy promyk nadziei w Jadwigowym sprawczym akcie fundacyjnej inspiracji. Mimo tak wielu przeciwności i braku jakiegokolwiek racjonalnego oparcia w finansowym zapleczu podejmujemy się tego co wydawałoby się na miarę ludzką zupełnie niemożliwe. Od samego początku osaczeni ujadaniem semickiego grona tzw. polskich zakonników i wynikającą z tej bardzo skutecznie prowadzonej nagonki nienawistnej zawiści tzw. polonijnej społeczności, jak też tak wielu środowisk w tym co najsmutniejsze kościoła katolickiego w Polsce, rozwijamy działalność nowo powstałej fundacji QJF wspierani z taką mocą przez naszą ukochaną Patronkę św. Jadwigę Królową. Kolejne rocznice koronacji Jadwigi na Króla Korony Polskiej staramy się upamiętniać na miarę możliwości QJF mająć świadomość ogromu niszczącej działalności semickiego okupanta tak w środowisku polonijnym w Australii jak też w środowiskach szczególnie tych „katolickich” w Polsce. W tym roku z okazji zbliżającej się rocznicy koronacji Jadwigi udało nam się zorganizować wspólnie z IEEE historyczny już wykład prof. Z. Lesia, który zapoczątkował nadejście nowego okresu srzęgnięcia opowieści o naukowej produkcji z prawdziwie filozoficzną zadumą nad aksjologiczno-epistemologicznym podłożem tychże badań. Kolejnym naszym podarunkiem jest wysłany do Information Age, czasopisma profesjonalistów ACS, artykuł autorstwa prof. Z. Lesia i p. M. Leś prezentujący najnowsze wyniki badań prowadzonych w naszym instytucie SQJRIU. Artykuł ten w wersji elektronicznej (w języku angielskim) będzie można wkrótce przeczytać. Przygotowujemy też z tej okazji kolejne kompozycje prof. Z. Lesia utworów poświęconych św. Jadwidze Królowej, które przeznaczone są na długo oczekiwany CD, i które będą dostępne na naszym WWW . W zamierzeniu miała powstać znaczna liczba utworów o św. Jadwidze Krolowej, jednakże bardzo brutalne pozbawienie nas możliwości twórczych położyło jak na razie kres tym zamierzeniom.

Badania nad budową rozumiejących/myślących maszyn dopiero się rozpoczynają i nie bez znaczenia jest tu fakt, że to właśnie środowisko Słowian Polaków Katolików staje się dziś synonimem największego w historii wyzwania naukowego poszukiwania prawdy i odkrywania sensu naszej ludzkiej egzystencji w kontekście filozoficznych dociekań i teologicznej aksjologicznej podstawy. W kontekście całokształtu twórczej aktywności QJF nie trzeba chyba dzisiaj nikogo przekonywać co do tego iż św. Jadwiga Królowa staje się dziś inspiracją i źródlem z którego wypływa nurt przeobrażeń XXI wieku. Na tym tle bardzo jaskrawo widoczna jest eskalacja niszczącej działalności współczesnej inkwizycji semito-masonerii i różnej maści lewicowych rewolucji kulturalnych zmierzających do zupełnego wyrugowana nie tylko teologiczno aksjologicznego czynnika naukowej aktywności ale, co bardziej znamienne, zupełne oderwanie naukowych praktyk zmatymazowanego bajkowania od prawdziwie twórczej i immanentnie ludzkiej filozoficznej refleksji. W następnym roku na Melbourne University organizowana jest konferencja Thinking Machines in the Physical World” . Niestety nie przypadkowo przeoczono nasze pionierskie prace dotyczące możliwości budowy myślących maszyn. Do dnia dzisiejszego na Melbourne University pracują osoby które wyrządziły nam ogromne szkody jako rezultatpotwornego rasizmu w stosunku do nas Slowian Polaków Katolików. Niejaka p. Sonnenberg pochodzenia żydowskiego bliska współpracownik p. Stacey czy też p. Moffat też żydowskiego pochodzenia to przykłady tych którzy wurządzili nam ogromne szkody. To dzięki tym osobom jak też nie pracującym już na Melbourne University p. Caelli pochodzenia żydowskiego nie mogliśmy kontynuować rozpoczętych w Polsce doktoratów. Jak dotychczas prof. Z. Leś nie otrzymał żadnej rekompensaty, tak za poniesione straty związane z dyskryminacją w czasie wymuszonego restaurowania zrabowanych nam stopni naukowych jak też za pracą na pozycji senior software engineer w warunkach i przy wynagrodzeniu współczesnych niewolników w pozorowanych pracach ARC grantu. Dzisiaj podobnie te same środowiska z Melbourne University wyrządzają ogromną szkodę nie tylko nam prywatnie ale też naszej organizacji QJF. W ziązku z nadchodzącą konferencją i bardzo niepokojącą falą dyskryminacyjno-rasistowskich oznak z Melbourne University zwróciliśmy się do Conference Chair z przypomnieniem o istnieniu naszych badań.

 „Dear Sir,

Recently I have received information from IEEE about forthcoming conference “Thinking Machines in the Physical World.” on 13-15 July 2016 at Melbourne University. I am IEEE member doing research in the area of machine understanding the aim of which is to build the understanding/thinking machine Shape Understanding System (SUS). This year I have given lecture at Melbourne University concerning the understanding/thinking machines organized by IEEE computer chapter. This is a third lecture organized by IEEE:

http://www.qjfpl.org/Lectures/Eng/Eng_Wyk_P0_0.htm

I am author of three scientific books and more than 60 scientific papers concerning understanding/thinking machines. I would be grateful if you could include me as a keynote speaker in this conference. It would be well received and increase reputation of the Victorian Section of IEEE when promoting their members as significant contributors. We are very surprised that the conference is at Melbourne University but IEEE members from Melbourne University, having significant contribution in research concerning thinking machine, are not included as key speakers at the conference. I would like to add that I am alumnus of Melbourne University.

I would be grateful for revising the proposed list of key speakers”

W odpowiedzi otrzymaliśmy zdawkowe wyjaśnie:

Thank you for your suggestion. We have already filled all our keynote places.”

Można ten fakt zrozumieć jako przeoczenie jednakże wziąwszy pod uwagę nasze usilne starania o to, aby nasze książki były dostępne w księgarni University of Melbourne i o to aby została zamieszczona jakakolwiek wzmianka o osiągnięciach absolwenta tegoż uniwersytetu w lokalnym pisemku rozsyłanym darmowo do wszystkich jego absolwentów, spotykają się z objawami nigdzie nie spotykanej rasistowskiej wrogości. Warto dodać, że pisemko to prowadziło listę publikacji książkowych absolwentów, nawet tych publikacji z bardzo podrzędnych oficyn wydawniczych. Po ukazaniu się naszej pierwszej książki i naszej propozycji umieszczenia krótkiej wzmianki o naszej książce lista ta przestała być nagle prezentowana. Dzisiaj możemy docenić jak ogromne znaczenie miało wydanie naszych książek przez Springer. W przypadku gdyby to było inne wydawnictwo spod znaku inkwizycji po tych książkach nie pozostało by nawet okładki i to nie ze względu na elektroniczność wersji książkowej. Oczywiści byłyby one publikowane pod innymi nazwiskami i innym szyldem.

Wystąpieni Prezydenta Dudy na sesji zgronmadzenia ONZ przyjmujemy z bardzo mieszanymi uczuciami. Mimo, że wiele części tego wystąpienia wskazuje na to, że dzisiejszy polski Prezydent musi brać pod uwagę zmienioną polityczną sytuację i w kontekście propozycji innych kandydatów zamierzających ubiegać się o fotel prezydencki jest to niejako przejęcie tych najbardziej docierających już do zniewolonego narodu. Bardzo niepokoi nawiązywanie do bardzo niechlubnej karty poprzedniego prezydenta Kaczyńskiego tak bardzo szkodzącej naszemu narodowi na arenie międzynarodowej i podtrzymującej bardzo niekorzystny stereotyp. W tym miejscu małe wyjaśnienie. Są dwie drogi poniżania i upokarzania. Jedna to rozpuszczanie plotek, oszczerstw i bardzo szkodzących kłamliwych pomówień w stylu żydowskiego oszczercy Grossa czy też Prezydenta Kwaśniewskiego i jego jedwabnych wymysłów. Druga niemniej szkodliwa to pomijanie, odsuwanie w niepamięć lub co gorsza zestawianie na zasadzie kontrapunktu jeżeli coś bardzo dobre to wychwalanie i podstawianie osobników rasy wybranej jeżeli zaśzupełnie denne to też wychwalanie lecz podstawianie już tylko tych z rasy niższej. Ten drugi wariant tak bardzo lansowany przez dzisiejsze władze okupacyjne jest bardzo popularny wśród polonijnych środowisk. Jak to wygląda w Melbourne w środowisku tzw. federacji. Jeżeli pianista, ten nawet nie najwyższej klasy lub nawet mierny wyrobnik nauki, to oczywiście pochodzenia żydowskiego. Jeżeli zaś parób skaczący w rytm wystukiwanego na cymbałach, przy akompaniamencie fujar i skrzypaczek i chóralnym wrzasku kontrydance to oczywiście Słowianin Polak na szczęście nie zawsze katolik. W tym kontekście, wracając do wystąpienia Prezydenta Dudy, jaki sens miało z takim bałwochwalczym nieomal zaślepieniem prezentowanie niewiele znaczącego wkładu prawnika pochodzenia żydowskiego? Wielu zapewne zadawało sobie pytanie dlaczego tylu Słowian Polaków prawników zasłużonych w tworzeniu nowoczesnego prawa międzynarodowego nie było godnych do nawet zdawkowej wzmianki i to przez Prezydenta reprezentującego (a przynajmniej sprawiającego wrażenie reprezentowania) rdzenną słowiańską ludność od niepamiętnych czasów zamieszkującą naszą ojczystą ziemię. Przecież od wielu lat rozpowszechnia się w świecie stereotyp o tego typu społecznych relacjach w Polsce i w analogii do australijskiej scenerii społecznej gdzie Aborygeni, z pewną doza sensownego uzasadnienia, lokowani są zawsze jako grupa pozbawiona wyższych kulturowych sił twórczych, tak my Słowianie Polacy Katolicy ukazywani jesteśmy w kontekście rasy wybranej jako swoiste dno społeczne. Innym bardzo semickim elementem stojącym niejako w opozycji do Papieskigo wołania o ludzi sumienia jest stawianie prawa ponad wszystko. Czyżby to było tylko profesjonalne wynaturzenie? Przeciez wszyscy bardzo dobrze pamiętamy czasy kiedy to w świetle prawa sędziowie, zwykle żydowskiego pochodzenia, wydawali wyroki śmiercj na słowiańskich polskich patriotów. Prawo tak lecz tylko w rękach ludzi sumienia. Reszta jest niemym krzykiem przerażenia ofiar reżimu prawa bez sprawiedliwości wyzbytego jakichkolwiek ludzkich odruchów nie wspominając już o sumieniu isercu. W tym kontekście warto powrócić do rocznicy koronacji i mieć nie tylko przed oczyma ale też głęboko w sercu wygrawerowane ważkie historycznie dokonania naszej największej politycznej Przewodniczki św. Jadwigi Królowej. Kogo przerażeniem napawała srogość Króla reprezentującego prawny porządek ówczesnej Korony Polskiej ten zwracał się do naszj ukochanej św. Jadwigi Królowej wiedząc, że prawo jej królewskigo serca bez reszty poświęconego nie tyle swym poddanym co Królowi Królów to prawo miłości a nie prawo ‘oko za oko ząb za ząb’. Bardzo też dziwi reakcja nowojorskiej polonii tak bardzo świadomej semickiej interpretacji prawa i jej braku reakcji na te prawnicze nieścisłości w wypowiedzach Prezydenta.

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

 

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142

Australia